Fundargerð 130. þingi, 55. fundi, boðaður 2004-02-03 13:30, stóð 13:30:18 til 19:12:58 gert 4 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

þriðjudaginn 3. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Boðun til ríkisráðsfundar.

[13:34]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Erfðafjárskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 605.

[13:43]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 480. mál (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). --- Þskj. 746.

[13:44]

[Fundarhlé. --- 13:46]


Náttúruverndaráætlun 2004--2008, fyrri umr.

Stjtill., 477. mál. --- Þskj. 716.

[14:19]

[16:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum, fyrri umr.

Þáltill. BjörgvS o.fl., 12. mál. --- Þskj. 12.

[16:36]

[17:31]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:01]

Útbýting þingskjals:


Áfengislög, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 163. mál (aldursmark). --- Þskj. 165.

og

Gjald af áfengi og tóbaki, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 164. mál (framlag til Forvarnasjóðs). --- Þskj. 166.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu, fyrri umr.

Þáltill. JBjarn, 28. mál. --- Þskj. 28.

[18:03]

[18:41]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 114. mál. --- Þskj. 114.

[19:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 7. og 10. mál.

Fundi slitið kl. 19:12.

---------------