Fundargerð 130. þingi, 65. fundi, boðaður 2004-02-17 13:30, stóð 13:30:10 til 17:12:21 gert 18 7:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

65. FUNDUR

þriðjudaginn 17. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 6. þm. Norðvest.

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Siglingavernd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 569. mál. --- Þskj. 859.

[13:32]


Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 570. mál (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.). --- Þskj. 860.

[13:33]


Vatnsveitur sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 576. mál (heildarlög). --- Þskj. 867.

[13:33]


Umræður utan dagskrár.

Símenntunarmiðstöðvar.

[13:34]

Málshefjandi var Anna Kristín Gunnarsdóttir.


Sveitarstjórnarlög, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 156. mál (íbúaþing). --- Þskj. 156.

[14:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félagsleg aðstoð, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 157. mál (umönnunargreiðslur). --- Þskj. 157.

[14:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttindi sjúklinga, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 202. mál (biðtími). --- Þskj. 209.

[15:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðaröryggi á þjóðvegum, fyrri umr.

Þáltill. ÁRJ o.fl., 205. mál. --- Þskj. 216.

[15:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Siðareglur í stjórnsýslunni, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 207. mál. --- Þskj. 218.

og

Siðareglur fyrir alþingismenn, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 208. mál. --- Þskj. 219.

[15:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innheimtulög, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 223. mál. --- Þskj. 236.

[16:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 278. mál. --- Þskj. 314.

[16:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárhagslegt sjálfstæði þjóðgarðsins í Skaftafelli, fyrri umr.

Þáltill. MF, 155. mál. --- Þskj. 155.

[16:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áfengis- og vímuefnameðferð, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 248. mál. --- Þskj. 268.

[16:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 1. umr.

Frv. JóhS og RG, 257. mál (úrskurðir kærunefndar). --- Þskj. 285.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úttekt á tryggingamálum verknámsnemenda, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og SKK, 225. mál. --- Þskj. 245.

[16:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og JBjart, 268. mál. --- Þskj. 301.

[16:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sýslur, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack og ÁSJ, 269. mál. --- Þskj. 302.

[16:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnulýðræði, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 271. mál. --- Þskj. 306.

[16:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrræði fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ og ÞBack, 272. mál. --- Þskj. 308.

[17:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 273. mál. --- Þskj. 309.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, 1. umr.

Frv. GÖg o.fl., 276. mál (hámarksfjárhæðir). --- Þskj. 312.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjatjónstrygging, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 201. mál. --- Þskj. 208.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umboðsmaður barna, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 287. mál (ársskýrsla). --- Þskj. 332.

Enginn tók til máls.

[17:11]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:12.

---------------