Fundargerð 130. þingi, 68. fundi, boðaður 2004-02-19 10:30, stóð 10:30:07 til 17:18:27 gert 20 7:58
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

68. FUNDUR

fimmtudaginn 19. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Málefni Palestínumanna.

[10:31]

Málshefjandi var Mörður Árnason.


Um fundarstjórn.

Umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu.

[11:06]

Málshefjandi var Mörður Árnason.


Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu, fyrri umr.

Þáltill. SJS og ÖJ, 260. mál. --- Þskj. 293.

[11:13]

Umræðu frestað.


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 1. umr.

Stjfrv., 594. mál (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.). --- Þskj. 893.

[12:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 359. mál (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). --- Þskj. 478, nál. 879.

[12:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 360. mál (fjarsala á fjármálaþjónustu). --- Þskj. 479, nál. 880.

[12:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:00]


Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS og ÖJ, 260. mál. --- Þskj. 293.

[13:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, fyrri umr.

Stjtill., 479. mál. --- Þskj. 729.

[13:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 481. mál (miðlun vátrygginga). --- Þskj. 750.

[14:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, fyrri umr.

Stjtill., 482. mál. --- Þskj. 754.

[14:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eldi nytjastofna sjávar, 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (erfðablöndun). --- Þskj. 418, nál. 863.

[14:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsmenn í hlutastörfum, 2. umr.

Stjfrv., 411. mál (EES-reglur). --- Þskj. 559, nál. 885 og 907.

[14:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn mengun sjávar, 1. umr.

Frv. EKG, 259. mál (förgun skipa og loftfara). --- Þskj. 292.

[16:02]

[16:26]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afdrif laxa í sjó, fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 284. mál. --- Þskj. 322.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 300. mál. --- Þskj. 345.

[16:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Listnám fatlaðra, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 329. mál. --- Þskj. 381.

[16:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Öldrunarstofnanir, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 330. mál. --- Þskj. 382.

[17:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:10]

Útbýting þingskjala:


Jarðgöng í Reynisfjalli, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og DJ, 367. mál. --- Þskj. 491.

[17:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vetnisráð, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 452. mál. --- Þskj. 645.

[17:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 9., 16.--17. og 20.--21. mál.

Fundi slitið kl. 17:18.

---------------