Fundargerð 130. þingi, 90. fundi, boðaður 2004-03-30 13:30, stóð 13:30:04 til 19:16:58 gert 1 8:14
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

90. FUNDUR

þriðjudaginn 30. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla.

[13:32]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 785. mál (íbúðabréf). --- Þskj. 1196.

[13:51]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. GMJ og JBjarn, 485. mál (sóknardagar handfærabáta). --- Þskj. 757.

[13:51]


Ábúðarlög, 1. umr.

Stjfrv., 782. mál (heildarlög). --- Þskj. 1193.

[13:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jarðalög, 1. umr.

Stjfrv., 783. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194.

[15:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 1. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám gjalda). --- Þskj. 1197.

[16:31]

[16:55]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:26]

Útbýting þingskjala:


Veiðieftirlitsgjald, 1. umr.

Stjfrv., 787. mál (afnám gjalds). --- Þskj. 1198.

[18:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sóttvarnalög, 1. umr.

Stjfrv., 790. mál (skrá um sýklalyfjanotkun). --- Þskj. 1205.

[18:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verslun með áfengi og tóbak, 3. umr.

Stjfrv., 342. mál (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur). --- Þskj. 416.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjald af áfengi og tóbaki, 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (tóbaksgjald). --- Þskj. 1252.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum, síðari umr.

Þáltill. BÁ o.fl., 571. mál. --- Þskj. 861, nál. 1232.

[19:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 651. mál (peningaþvætti). --- Þskj. 968, nál. 1231.

[19:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles, síðari umr.

Stjtill., 735. mál. --- Þskj. 1091, nál. 1233.

[19:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 13.--15. mál.

Fundi slitið kl. 19:16.

---------------