Fundargerð 130. þingi, 119. fundi, boðaður 2004-05-18 10:00, stóð 10:00:13 til 20:00:25 gert 19 8:13
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

119. FUNDUR

þriðjudaginn 18. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:


Athugasemdir um störf þingsins.

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp.

[10:01]

Málshefjandi var Kristján L. Möller.


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 996. mál (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.). --- Þskj. 1664.

[10:21]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 997. mál (verðsamráð í mjólkuriðnaði). --- Þskj. 1665.

[10:22]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 1000. mál (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012). --- Þskj. 1677.

[10:22]


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám gjalda). --- Þskj. 1197.

[10:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1704).


Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 854. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 1311.

[10:27]


Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, 2. umr.

Frv. landbn., 840. mál (Vestmannaeyjabær). --- Þskj. 1290.

[10:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 966. mál (meðlög, EES-reglur). --- Þskj. 1485.

[10:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sóttvarnalög, 2. umr.

Stjfrv., 790. mál (skrá um sýklalyfjanotkun). --- Þskj. 1205, nál. 1605, brtt. 1606.

[10:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Norðurlandasamningur um almannatryggingar, síðari umr.

Stjtill., 949. mál. --- Þskj. 1452, nál. 1546.

[11:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004, síðari umr.

Stjtill., 950. mál. --- Þskj. 1453, nál. 1547.

[11:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 961. mál (evrópsk samvinnufélög). --- Þskj. 1479, nál. 1594.

[11:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðild að Gvadalajara-samningi, síðari umr.

Stjtill., 883. mál. --- Þskj. 1341, nál. 1639.

[11:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa, síðari umr.

Stjtill., 884. mál. --- Þskj. 1342, nál. 1640.

[11:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[11:25]

Útbýting þingskjala:


Lokafjárlög 2000, 2. umr.

Stjfrv., 326. mál. --- Þskj. 377, nál. 1543, 1571 og 1688, brtt. 1544.

[11:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 2001, 2. umr.

Stjfrv., 653. mál. --- Þskj. 982, nál. 1359, 1580 og 1705.

[12:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa, 2. umr.

Stjfrv., 946. mál. --- Þskj. 1440, nál. 1616.

[12:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppfinningar starfsmanna, 2. umr.

Stjfrv., 313. mál. --- Þskj. 359, nál. 1637, brtt. 1638.

[12:43]

[Fundarhlé. --- 13:04]

[13:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, 2. umr.

Stjfrv., 442. mál (ELS-tíðindi). --- Þskj. 613, nál. 1577.

[13:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkaleyfi, 2. umr.

Stjfrv., 751. mál (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). --- Þskj. 1122, nál. 1641, brtt. 1642.

[13:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögreglulög, 2. umr.

Stjfrv., 870. mál (tæknirannsóknir o.fl.). --- Þskj. 1328, nál. 1539.

[14:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 2. umr.

Stjfrv., 480. mál (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). --- Þskj. 746, nál. 1612, brtt. 1613.

[14:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 1. umr.

Frv. meiri hl. félmn., 967. mál (einsetning grunnskólans). --- Þskj. 1486.

[14:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sveitarstjórnarlög, 2. umr.

Stjfrv., 856. mál (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.). --- Þskj. 1313, nál. 1614, brtt. 1615.

[14:50]

[14:59]

Útbýting þingskjala:

[17:01]

Útbýting þingskjals:

[19:59]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 6.--7., 11. og 27.--61. mál.

Fundi slitið kl. 20:00.

---------------