Fundargerð 130. þingi, 120. fundi, boðaður 2004-05-19 10:00, stóð 10:00:36 til 22:22:43 gert 21 8:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

120. FUNDUR

miðvikudaginn 19. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

[10:02]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Staða mála í Írak.

[10:02]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.

[10:37]

Útbýting þingskjals:


Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, frh. 2. umr.

Frv. landbn., 840. mál (Vestmannaeyjabær). --- Þskj. 1290.

[10:37]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 966. mál (meðlög, EES-reglur). --- Þskj. 1485.

[10:39]


Sóttvarnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 790. mál (skrá um sýklalyfjanotkun). --- Þskj. 1205, nál. 1605, brtt. 1606.

[10:39]


Lokafjárlög 2000, frh. 2. umr.

Stjfrv., 326. mál. --- Þskj. 377, nál. 1543, 1571 og 1688, brtt. 1544.

[10:41]


Lokafjárlög 2001, frh. 2. umr.

Stjfrv., 653. mál. --- Þskj. 982, nál. 1359, 1580 og 1705.

[10:46]


Norðurlandasamningur um almannatryggingar, frh. síðari umr.

Stjtill., 949. mál. --- Þskj. 1452, nál. 1546.

[10:47]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1727).


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004, frh. síðari umr.

Stjtill., 950. mál. --- Þskj. 1453, nál. 1547.

[10:48]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1728).


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 961. mál (evrópsk samvinnufélög). --- Þskj. 1479, nál. 1594.

[10:48]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1729).


Aðild að Gvadalajara-samningi, frh. síðari umr.

Stjtill., 883. mál. --- Þskj. 1341, nál. 1639.

[10:49]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1731).


Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa, frh. síðari umr.

Stjtill., 884. mál. --- Þskj. 1342, nál. 1640.

[10:50]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1730).


Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 946. mál. --- Þskj. 1440, nál. 1616.

[10:50]


Uppfinningar starfsmanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 313. mál. --- Þskj. 359, nál. 1637, brtt. 1638.

[10:51]


Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 442. mál (ELS-tíðindi). --- Þskj. 613, nál. 1577.

[10:53]


Einkaleyfi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 751. mál (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). --- Þskj. 1122, nál. 1641, brtt. 1642.

[10:54]


Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 870. mál (tæknirannsóknir o.fl.). --- Þskj. 1328, nál. 1539.

[10:55]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 480. mál (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). --- Þskj. 746, nál. 1612, brtt. 1613.

[10:56]


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Frv. meiri hl. félmn., 967. mál (einsetning grunnskólans). --- Þskj. 1486.

[10:57]


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 856. mál (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.). --- Þskj. 1313, nál. 1614, brtt. 1615.

[10:58]


Útvarpslög og samkeppnislög, 3. umr.

Stjfrv., 974. mál (eignarhald á fjölmiðlum). --- Þskj. 1679, frhnál. 1724, brtt. 1723.

[11:03]

[Fundarhlé. --- 13:01]

[13:30]

Útbýting þingskjala:

[13:30]

[Fundarhlé. --- 15:59]

[17:00]

Útbýting þingskjala:

[17:01]

[18:49]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:02]

[20:01]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 20.--61. mál.

Fundi slitið kl. 22:22.

---------------