Fundargerð 130. þingi, 130. fundi, boðaður 2004-05-28 09:00, stóð 09:00:13 til 15:54:32 gert 1 15:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

130. FUNDUR

föstudaginn 28. maí,

kl. 9 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Raforkulög, 2. umr.

Stjfrv., 740. mál (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 1104, nál. 1690, brtt. 1691 og 1715.

[09:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landsnet hf., 2. umr.

Stjfrv., 737. mál. --- Þskj. 1097, nál. 1692, brtt. 1716.

[11:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, 2. umr.

Stjfrv., 747. mál. --- Þskj. 1117, nál. 1693, brtt. 1757.

[11:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 2. umr.

Stjfrv., 305. mál (stofnstyrkir, jarðhitaleit). --- Þskj. 350, nál. 1717, brtt. 1718.

[12:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, 2. umr.

Stjfrv., 690. mál (afnám laganna). --- Þskj. 1019, nál. 1752.

[12:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2. umr.

Stjfrv., 881. mál (Stofnsjóður, framtakssjóðir). --- Þskj. 1339, nál. 1805.

[13:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:32]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:33]


Meðferð opinberra mála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 871. mál (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.). --- Þskj. 1329, nál. 1662 og 1682, brtt. 1663.

[13:44]


Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál. --- Þskj. 670, nál. 1706, brtt. 1707.

[13:49]


Lögmenn, frh. 2. umr.

Stjfrv., 463. mál (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 671, nál. 1712, brtt. 1713.

[13:54]


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 594. mál (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.). --- Þskj. 893, nál. 1767, brtt. 1768.

[13:58]


Náttúruverndaráætlun 2004--2008, frh. síðari umr.

Stjtill., 477. mál. --- Þskj. 716, nál. 1631.

[14:03]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1842).


Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 878. mál (Landbúnaðarháskóli Íslands). --- Þskj. 1336, nál. 1719, 1771 og 1784, brtt. 1720 og 1785.

[14:03]


Búnaðarfræðsla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 879. mál (Landbúnaðarháskóli Íslands). --- Þskj. 1337, nál. 1721, 1770 og 1786, brtt. 1722, 1787 og 1829.

[14:07]


Ábúðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 782. mál (heildarlög). --- Þskj. 1193, nál. 1755 og 1801, brtt. 1756.

[14:20]


Jarðalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 783. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1753 og 1802, brtt. 1754.

[14:27]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 997. mál (verðsamráð í mjólkuriðnaði). --- Þskj. 1665, nál. 1761 og 1799.

[14:36]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1000. mál (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012). --- Þskj. 1677, nál. 1762 og 1783.

[14:42]


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 849. mál (heildarlög). --- Þskj. 1306, nál. 1708 og 1763, brtt. 1709 og 1764.

[14:47]


Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, 3. umr.

Stjfrv., 855. mál (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.). --- Þskj. 1810.

Enginn tók til máls.

[14:55]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1848).


Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, 3. umr.

Stjfrv., 341. mál (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.). --- Þskj. 1811.

Enginn tók til máls.

[14:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1849).


Tónlistarsjóður, 3. umr.

Stjfrv., 910. mál. --- Þskj. 1382.

Enginn tók til máls.

[14:57]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1850).


Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, 3. umr.

Stjfrv., 652. mál (stjórn). --- Þskj. 969.

Enginn tók til máls.

[14:58]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1851).


Eiturefni og hættuleg efni, 3. umr.

Stjfrv., 877. mál (sæfiefni, EES-reglur). --- Þskj. 1335.

Enginn tók til máls.

[14:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1852).


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 3. umr.

Stjfrv., 876. mál (skilagjald). --- Þskj. 1812.

Enginn tók til máls.

[15:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1853).


Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, 3. umr.

Stjfrv., 564. mál (heildarlög). --- Þskj. 1813.

Enginn tók til máls.

[15:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1854).


Lyfjalög, 3. umr.

Stjfrv., 880. mál (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga). --- Þskj. 1806.

Enginn tók til máls.

[15:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1855).


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 1004. mál. --- Þskj. 1769.

Enginn tók til máls.

[15:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1856).


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Frv. allshn., 1002. mál (rof á reynslulausn). --- Þskj. 1758.

Enginn tók til máls.

[15:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1857).


Loftferðir, 3. umr.

Stjfrv., 945. mál (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1820.

Enginn tók til máls.

[15:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1858).


Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, 3. umr.

Stjfrv., 947. mál (flugvallaskattur). --- Þskj. 1821.

Enginn tók til máls.

[15:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1859).


Umferðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 464. mál (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1822.

Enginn tók til máls.

[15:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1860).


Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 3. umr.

Stjfrv., 868. mál. --- Þskj. 1826.

Enginn tók til máls.

[15:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1861).


Raforkulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 740. mál (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 1104, nál. 1690, brtt. 1691 og 1715.

[15:05]


Landsnet hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 737. mál. --- Þskj. 1097, nál. 1692, brtt. 1716.

[15:14]


Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, frh. 2. umr.

Stjfrv., 747. mál. --- Þskj. 1117, nál. 1693, brtt. 1757.

[15:15]


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 305. mál (stofnstyrkir, jarðhitaleit). --- Þskj. 350, nál. 1717, brtt. 1718.

[15:22]


Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 690. mál (afnám laganna). --- Þskj. 1019, nál. 1752.

[15:24]


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 881. mál (Stofnsjóður, framtakssjóðir). --- Þskj. 1339, nál. 1805.

[15:25]


Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára, síðari umr.

Stjtill., 873. mál. --- Þskj. 1331, nál. 1670, brtt. 1671.

[15:27]

[15:50]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 33.--34. og 36. mál.

Fundi slitið kl. 15:54.

---------------