Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 569. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1488  —  569. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um siglingavernd.

Frá samgöngunefnd.     1.      Við 3. gr. Við bætist tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:
              7.      Vástig:     Segir til um hvert hættuástandið er þegar beita skal verndarráðstöfunum svo sem nánar er kveðið á um í alþjóðakóða (ISPS Code) um skipa- og hafnavernd.
              8.      Verndaryfirlýsing: Samkomulag um siglingavernd milli skips og hafnaraðstöðu. Í samkomulaginu skal m.a. tilgreina verndarráðstafanir og ábyrgð hvors aðila um sig.
     2.      Við 4. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „ríkislögreglustjóra“ í 1. mgr. komi: Landhelgisgæslu.
                  b.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Siglingastofnun Íslands er heimilt að fela öðrum hæfum aðilum að annast einstaka þætti siglingaverndar.
                  c.      Lokamálsliður 4. mgr. orðist svo: Þegar vástig er hækkað í höfnum eða skipum ákveður ríkislögreglustjóri hvenær hann tekur við stjórn aðgerða samkvæmt viðeigandi verndaráætlun og almennum lögum um lögregluaðgerðir.
                  d.      5. mgr. orðist svo:
                     Siglingastofnun Íslands er heimilt, að fengnu skriflegu samþykki viðkomandi einstaklings, að leita til ríkislögreglustjóra um athugun á viðkomandi í skrám lögreglu og öflun upplýsinga um sakaferil til þess að grundvalla mat um hæfi til þess að vinna með trúnaðarupplýsingar um öryggismál í starfi í þágu siglingaverndar.
                  e.      Í stað orðsins „siglingavernd“ í lokamálsgrein greinarinnar komi: hafnavernd.
     3.      Við 5. gr. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Ef skip, sbr. 1. mgr. 2. gr., sem uppfyllir ekki kröfur um siglingavernd leggst að höfn sem starfar samkvæmt lögum þessum getur verndarfulltrúi hafnaraðstöðu krafist þess að skipstjóri eða verndarfulltrúi skips undirriti verndaryfirlýsingu.
     4.      Við 6. gr. Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Ef skip, sbr. 1. mgr. 2. gr., leggst að höfn sem uppfyllir ekki kröfur um siglingavernd getur verndarfulltrúi skips óskað eftir verndaryfirlýsingu. Ef hafnaryfirvöld og verndarfulltrúi skips koma sér saman um gerð verndaryfirlýsingar skal Siglingastofnun Íslands eða annar aðili sem hún tilnefnir samþykkja hana.
     5.      Við 8. gr. 1. og 2. mgr. orðist svo:
                  Siglingastofnun Íslands setur reglur um fyrirkomulag öryggisleitar hafnaryfirvalda á starfsfólki og farþegum, í farangri skemmtiferðaskipa, á áhöfnum og öðrum þeim sem vegna starfs síns þurfa að fara inn á hafnaraðstöðu eða um borð í skip sem falla undir lög þessi.
                  Tollstjórinn í Reykjavík setur reglur um leit í farmi sem tollstjórar annast.
     6.      Við 9. gr.
                  a.      Í stað orðanna „Höfnum er heimilt að“ í 1. málsl. 2., 3. og 4. mgr. komi: Hafnir skulu.
                  b.      Í stað orðsins „lestaðar“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: lestaðar eru.
                  c.      Á eftir orðinu „magni“ í síðari málslið 2. mgr. bætist við: og eðli.
                  d.      Á eftir orðunum „til verndar farmi“ í síðari málslið 2. mgr. bætist við: á hafnaraðstöðu.
                  e.      Í stað orðanna „á hafnarsvæðinu“ í fyrri málslið 3. mgr. komi: við hafnaraðstöðu í rekstri þeirra.
                  f.      Síðari málsl. 4. mgr. orðist svo: Gjald þetta skal standa undir kostnaði þeirra af siglingavernd í farþegaflutningum, svo sem vegna móttökuaðstöðu, öryggisleitar, vöktunar og búnaðar.
                  g.      Í stað orðanna „af henni hlýst“ í 1. málsl. 5. mgr. komi: þær verða fyrir.
     7.      Við 11. gr. Á eftir orðunum „verndarfulltrúa hafnar“ í 3. mgr. komi: útgáfu skírteina fyrir hafnaraðstöðu.