2005-03-02 16:04:04# 131. lþ.#F 82.#2. fundur. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað., til 16:10:26| A gert 2 16:31
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 131. lþ.

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, frh. 3. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 839, brtt. 840.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

[16:04]

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:06]

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 840,1 samþ. með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EOK, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (AKG, ArnbS, ÁMagn, BÁ, BH, EKG, GAK, GÁS, GÖg, HÁs, HBl, JBjart, KolH, RG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:08]

Mörður Árnason:


Brtt. 840,2 samþ. með 29:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EOK, GHj, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (AKG, ArnbS, ÁMagn, BÁ, BH, EKG, GAK, GÞÞ, GÁS, GÖg, HÁs, HBl, JBjart, KolH, RG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 840,3 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EOK, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AKG, ArnbS, ÁMagn, BÁ, BH, EKG, GAK, GÁS, GÖg, HÁs, HBl, JBjart, KolH, RG, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EOK, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AKG, ArnbS, ÁMagn, BÁ, BH, EKG, GAK, GÁS, GÖg, HÁs, HBl, JBjart, KolH, RG, ÖS) fjarstaddir.