2005-03-08 14:20:46# 131. lþ.#F 85.#6. fundur. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum., til 14:24:43| A gert 9 8:5
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 131. lþ.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 495. mál (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða). --- Þskj. 757, nál. 906, brtt. 907 og 925.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:21]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 925 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 907,1 (ný 2. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HHj, HjÁ, JóhS, JBjarn, JónK, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁMM, BBj, DO, EOK, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HBl, JÁ, JGunn, JBjart, KJúl, MÞH, RG, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:21]

Guðlaugur Þór Þórðarson:


Brtt. 907,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 907,3 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 907,4 samþ. með 46 shlj. atkv.

4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.