2005-03-16 16:03:39# 131. lþ.#F 91.#2. fundur. Lokafjárlög 2002., til 16:04:09| A gert 16 16:16
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 131. lþ.

Lokafjárlög 2002, frh. 1. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 660.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:03]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BjarnB, DJ, EKG, EKH, EMS, GHH, GHj, GHall, GÁS, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, StB, ÞSveinb, ÖS.

2 þm. (AtlG*, ÞBack*) greiddu ekki atkv.

28 þm. (AKG, ÁMagn, BJJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, JóhS, JBjarn, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SP, SJS, StP, VS, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja já.]

Frv. vísað til fjárln. án atkvgr.