2005-03-16 16:07:14# 131. lþ.#F 91.#10. fundur. Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa., til 16:07:39| A gert 16 16:16
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 131. lþ.

Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 484. mál (EES-reglur). --- Þskj. 740.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:07]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BjarnB, DJ, EKG, EMS, GHH, GHj, GHall, GÁS, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

26 þm. (AKG, ÁMagn, BJJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKH, EOK, GÞÞ, GÁ, GunnB, HÁs, JBjarn, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, SJS, StP, ÖJ) fjarstaddir.