2005-03-21 19:21:40# 131. lþ.#F 97.#1. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 19:21:59| A gert 22 10:45
[prenta uppsett í dálka] 97. fundur, 131. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 639. mál (kjördagur, sameining sveitarfélaga). --- Þskj. 1016.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:21]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EKH, EMS, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, KÓ, KLM, LB, MS, SAÞ, SigurjÞ, SF, SJS, VS, ÖJ.

30 þm. (AtlG, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GÖg, GunnB, GÖrl, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KHG, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SKK, SP, StP, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.