2005-03-31 13:45:08# 131. lþ.#F 100.#10. fundur. Helgidagafriður., til 13:46:55| A gert 12 14:34
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 131. lþ.

Helgidagafriður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 481. mál (afgreiðslutími matvöruverslana). --- Þskj. 735, nál. 1019.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

1. gr. samþ. með 30:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BjarnB, DJ, DrH, EKH, EOK, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JBjart, KÁs, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, StP, StB, VS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

8 þm. (AKG, BH, EMS, JóhS, JGunn, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMagn, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BBj, DO, GHH, GuðjG, GÁ, GÖg, GunnB, HBl, HHj, KJúl, KLM, LB, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

2. gr. samþ. með 31:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BjarnB, DJ, DrH, EKH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JBjart, KÁs, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, StB, VS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

8 þm. (BH, EMS, JóhS, JGunn, LB, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

20 þm. (AKG, ÁMagn, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BBj, DO, GuðjG, GÖg, GunnB, HBl, HHj, KJúl, KLM, SP, StP, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.