2005-04-06 16:23:44# 131. lþ.#F 105.#5. fundur. Helgidagafriður., til 16:25:35| A gert 7 8:31
[prenta uppsett í dálka] 105. fundur, 131. lþ.

Helgidagafriður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 481. mál (afgreiðslutími matvöruverslana). --- Þskj. 735.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:25]

Frv. samþ. með 40:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, DrH, EKH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, JÁ, JBjart, KÁs, KJúl, KÓ, LS, MÞH, MS, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

5 þm. (JóhS, JGunn, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, GÞÞ, GÁS, GunnB, HHj, ÍGP, KHG, LB, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:24]

Steingrímur J. Sigfússon: