2005-04-26 18:34:54# 131. lþ.#F 118.#5. fundur. Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta., til 18:35:26| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 537. mál (lífeindafræðingar). --- Þskj. 1180.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:35]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EKH, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SJS, StB, UMÓ, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.