2005-04-26 18:48:40# 131. lþ.#F 118.#11. fundur. Fjarsala á fjármálaþjónustu., til 18:56:19| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Fjarsala á fjármálaþjónustu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 482. mál (EES-reglur). --- Þskj. 736, nál. 1186, brtt. 1187 og 1201.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:49]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1187,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1187,2 samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1187,3 samþ. með 45 shlj. atkv.

6.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1201,1 felld með 26:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, EKH, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JÁ, JóhS, JGunn, KolH, KLM, LB, MÞH, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, UMÓ.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:51]

Pétur H. Blöndal:


11. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1187,4 samþ. með 45 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

13.--19. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1201,2 felld með 26:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, EKH, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, JÁ, JóhS, JGunn, KolH, KLM, LB, MÞH, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, UMÓ.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

21.--22. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1187,5 (ný 23. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

24. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.