2005-04-26 18:56:26# 131. lþ.#F 118.#12. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 19:05:09| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur). --- Þskj. 767, nál. 1190, brtt. 1191 og 1192.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:58]

[18:57]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1191,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1191,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1191,3 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1192,1 felld með 25:16 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, EKH, EMS, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KolH, KLM, LB, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, UMÓ.

3 þm. (GAK, GÖrl, MÞH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, EOK, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1191,4 samþ. með 45 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.), svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1191,5 (tvær nýjar greinar, verða 7.--8. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

6.--19. gr. (verða 9.--22. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1192,2 felld með 24:18 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, EKH, EOK, EMS, GÞÞ, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KolH, KLM, LB, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, UMÓ.

3 þm. (GAK, GÖrl, MÞH) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1192,3 felld með 26:15 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, EKH, EMS, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KolH, KLM, LB, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, UMÓ.

3 þm. (GAK, GÖrl, MÞH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BJJ, BjörgvS, BBj, BH, GÁS, HÁs, HHj, JBjarn, JBjart, KHG, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, SJS, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1191,6 samþ. með 44 shlj. atkv.

21. gr. (verður 24. gr.), svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1191,7 samþ. með 44 shlj. atkv.

22. gr. (verður 25. gr.), svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

23.--25. gr. (verða 26.--28. gr.) og ákv. til brb. samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.