2005-05-02 10:49:41# 131. lþ.#F 120.#3. fundur. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum., til 10:50:33| A gert 3 7:56
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 131. lþ.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 495. mál (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða). --- Þskj. 940, frhnál. 1172, brtt. 925.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:50]

Brtt. 925 kölluð aftur.

Brtt. í nál. 1172 samþ. með 49 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, StB, UMÓ, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖS.

1 þm. (JÁ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRJ, BJJ, BH, DO, EKG, EOK, GHH, GÁS, HBl, JGunn, KHG, MS, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.