2005-05-02 10:51:12# 131. lþ.#F 120.#5. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 10:52:56| A gert 3 7:56
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 131. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1217.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:52]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÓÁ, ÁMagn, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HHj, JóhS, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, StB, UMÓ, VF, VS, ÞKG, ÖJ.

20 þm. (AKG, ArnbS, ÁRJ, BJJ, BH, DO, EKG, EOK, GHH, GÁS, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JBjarn, JGunn, MS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:51]

Jóhanna Sigurðardóttir: