2005-05-02 10:53:09# 131. lþ.#F 120.#6. fundur. Miðlun vátrygginga., til 10:53:24| A gert 3 7:56
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 131. lþ.

Miðlun vátrygginga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 551. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1215.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:53]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SP, SJS, StB, UMÓ, VF, VS, ÞKG, ÖJ.

16 þm. (ArnbS, ÁRJ, BJJ, BH, DO, EKG, EOK, GHH, GÁS, HÁs, HBl, JGunn, MS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.