2005-05-03 18:42:52# 131. lþ.#F 121.#11. fundur. Tollalög., til 18:50:52| A gert 4 9:14
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 131. lþ.

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 493. mál (heildarlög). --- Þskj. 753, nál. 1256 og 1286, brtt. 1257.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:43]

Brtt. 1257,1 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

2.--6. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

Brtt. 1257,2--27 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, LB, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

7.--181. gr., svo breyttar, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

Brtt. 1257,28 (182.--183. gr. falli brott) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:46]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1257,29--31 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

184.--198. gr. (verða 182.--196. gr.), svo breyttar, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BBj, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JÁ, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. og viðauki I samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, BjörgvS, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, GunnB, HBl, JGunn, KolH, KHG, MÞH, MS, StB) fjarstaddir.