2005-05-04 13:54:50# 131. lþ.#F 123.#2. fundur. Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir., til 13:55:10| A gert 27 9:24
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 131. lþ.

Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 667. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1282.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:54]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (BjörgvS, BBj, BH, EOK, GHH, GAK, GÁS, HBl, JónK, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, SP, ÖS) fjarstaddir.