2005-05-07 10:37:30# 131. lþ.#F 125.#3. fundur. Útflutningur hrossa., til 10:38:36| A gert 7 16:31
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 131. lþ.

Útflutningur hrossa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 727. mál (hámarksaldur útflutningshrossa). --- Þskj. 1085, nál. 1317.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:37]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1317 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (HjÁ*) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, HHj, KHG, MÞH, SigurjÞ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.