2005-05-07 10:38:37# 131. lþ.#F 125.#4. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 10:42:17| A gert 10 19:43
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 131. lþ.

Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám laganna). --- Þskj. 1164, nál. 1325 og 1334, brtt. 1326.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:40]

Till. í nál. 1334 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 49:6 atkv. og sögðu

 já:
GAK, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (GÖrl) greiddi ekki atkv.

7 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, KHG, MÞH, SigurjÞ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:39]

Jón Bjarnason:


1. gr. samþ. með 45:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, SJS, ÞBack.

3 þm. (GAK, GÖrl, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, EOK, EMS, GÞÞ, GHall, GÁS, HHj, JóhS, KolH, KHG, MÞH, SigurjÞ) fjarstaddir.

Brtt. 1326,1 samþ. með 45:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

2 þm. (GAK, GÖrl) greiddu ekki atkv.

12 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, GÖg, HHj, KHG, MÞH, MÁ, SigurjÞ, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 48:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, GÖrl) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, KHG, MÞH, SigurjÞ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1326,2 (ný 3. gr.) samþ. með 48:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

2 þm. (GAK, GÖrl) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, JóhS, KHG, MÞH, SigurjÞ, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1326,3 (4.--5. gr. falli brott) samþ. með 48:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, GÖrl) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EOK, EMS, GHall, GÁS, KÓ, KHG, MÞH, SigurjÞ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.