2005-05-07 11:03:08# 131. lþ.#F 125.#9. fundur. Tollalög., til 11:03:49| A gert 7 17:31
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 131. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 493. mál (heildarlög). --- Þskj. 1305.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:03]

Frv. samþ. með 32:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH*, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
RG*.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (BjörgvS, EOK, EMS, GHall, GÁS, JÁ, KHG, MÞH, SigurjÞ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]