2005-05-10 22:15:19# 131. lþ.#F 131.#18. fundur. Útflutningur hrossa., til 22:15:42| A gert 11 20:2
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Útflutningur hrossa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 727. mál (hámarksaldur útflutningshrossa). --- Þskj. 1355.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:15]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

2 þm. (JÁ, ÞBack) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁÓÁ, BÁ, DJ, DrH, GÞÞ, GÁS, GÖrl, SJS, ÖS) fjarstaddir.