2005-05-10 22:15:43# 131. lþ.#F 131.#19. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 22:18:45| A gert 11 20:2
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám laganna). --- Þskj. 1356.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:18]

Frv. samþ. með 49:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GAK, MÞH, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DJ, DrH, EMS, GÁS, GÖrl, JóhS, SJS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:16]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


[22:17]

Jón Bjarnason: