2005-05-11 10:48:34# 131. lþ.#F 132.#1. fundur. Samkeppnislög., til 11:06:07| A gert 11 20:33
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 131. lþ.

Samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 883, nál. 1289, 1327 og 1340, brtt. 1290 og 1380.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:56]

[10:49]

Lúðvík Bergvinsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:50]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[10:52]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:53]

Viðskiptaráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[10:55]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1290,1 samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, JBjart, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:57]

Pétur H. Blöndal:


2.--3. gr. samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,2 samþ. með 33:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, MF*, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, KolH, SJS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

4. gr., svo breytt, samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,3 samþ. með 30:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, KHG, SJS, ÞKG) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,4 samþ. með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS, ÖS) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

7.--13. gr. samþ. með 30:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁMM, DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,5 samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

15.--21. gr. samþ. með 32:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁRJ, DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,6 samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

22. gr., svo breytt, samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

23.--26. gr. samþ. með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

27. gr. samþ. með 31:27 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

28.--40. gr. samþ. með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, LB, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,7 samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, KHG, SJS) fjarstaddir.

41. gr., svo breytt, samþ. með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, JóhS, SJS) fjarstaddir.

42.--43. gr. samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,8 samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

44. gr., svo breytt, samþ. með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1290,9 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, JÁ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1380 felld með 31:26 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

5 þm. (DJ, DrH, GÖg, GÖrl, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:04]

Lúðvík Bergvinsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
LB.

3 þm. (JBjarn, KolH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BjörgvS, DJ, DrH, GÖg, GÖrl, MÁ, SJS) fjarstaddir.