2005-05-11 11:50:23# 131. lþ.#F 132.#5. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 11:50:36| A gert 13 11:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 131. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 707. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 1065.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:50]

Frv. samþ. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AKG*.

1 þm. (KolH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁRJ, BjörgvS, DJ, DrH, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, KJúl, LB, MÞH, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]