2005-05-11 11:52:08# 131. lþ.#F 132.#8. fundur. Virðisaukaskattur o.fl., til 11:53:22| A gert 11 20:42
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 131. lþ.

Virðisaukaskattur o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 697. mál (vetnisbifreiðar). --- Þskj. 1412.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:53]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (BjörgvS, DJ, DrH, GÖg, GÖrl, LB, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:52]

Pétur H. Blöndal: