2005-05-11 11:58:28# 131. lþ.#F 132.#11. fundur. Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta., til 11:58:39| A gert 25 14:47
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 131. lþ.

Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 649. mál (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). --- Þskj. 1421.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:58]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DO, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BH, DJ, DrH, GÖg, GÖrl, MÞH, MS, SJS, ÖS) fjarstaddir.