2005-05-11 21:34:59# 131. lþ.#F 133.#3. fundur. Samkeppnislög., til 21:37:15| A gert 25 9:51
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 131. lþ.

Samkeppnislög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1435.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:37]

[21:35]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 30:26 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BjörgvS, DJ, DrH, GÖg, GunnB, GÖrl, SJS) fjarstaddir.