2005-05-11 21:37:16# 131. lþ.#F 133.#4. fundur. Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins., til 21:37:40| A gert 25 9:51
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 131. lþ.

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 591. mál. --- Þskj. 1436.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:37]

Frv. samþ. með 31:26 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

6 þm. (DJ, DrH, GÖg, GunnB, GÖrl, SJS) fjarstaddir.