2005-05-11 22:36:21# 131. lþ.#F 133.#19. fundur. Lokafjárlög 2002., til 22:37:22| A gert 25 9:51
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 131. lþ.

Lokafjárlög 2002, frh. 2. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 660, nál. 1197 og 1347.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:36]

Sundurliðun 1 og 2 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, MF, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DJ, GÖg, GunnB, GÖrl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÖS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MF, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (DJ, GÖg, GunnB, GÖrl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MÁ, SJS, ÞKG) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (DJ, EKG, GÖg, GunnB, GÖrl, JÁ, KLM, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GAK, JÁ, LB, MÞH, MÁ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DJ, GÖg, GunnB, GÖrl, JóhS, KLM, ÞKG) fjarstaddir.