2005-05-11 23:07:33# 131. lþ.#F 134.#5. fundur. Skipan ferðamála., til 23:07:57| A gert 13 16:59
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 131. lþ.

Skipan ferðamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 735. mál (heildarlög). --- Þskj. 1461.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:07]

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BBj, DJ, GÖg, GunnB, GÖrl, LB, SJS) fjarstaddir.