2005-05-11 23:13:01# 131. lþ.#F 134.#14. fundur. Lokafjárlög 2002., til 23:13:31| A gert 13 16:59
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 131. lþ.

Lokafjárlög 2002, frh. 3. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 660, brtt. 1429.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:13]

Brtt. 1429 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

27 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

4 þm. (DJ, GÖg, GunnB, GÖrl) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, StB, VS, ÞKG.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

4 þm. (DJ, GÖg, GunnB, GÖrl) fjarstaddir.