Útbýting 131. þingi, 124. fundi 2005-05-06 17:30:00, gert 5 14:56

Matvöruverð, 768. mál, svar viðskrh., þskj. 1285.

Meðferð opinberra mála, 309. mál, nál. allshn., þskj. 1338; brtt. allshn., þskj. 1339.

Stærð verslunarhúsnæðis, 767. mál, svar viðskrh., þskj. 1307.

Veiting ríkisborgararéttar, 804. mál, frv. allshn., þskj. 1345.

Þjónusta fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur á Íslandi, 805. mál, skýrsla heilbrrh., þskj. 1346.