Fjarvistarleyfi 131. þingi, 19. fundi 04., gert 2 14:56

Ásta R. Jóhannesdóttir, 4. þm. Reykv. s.,

Bryndís Hlöðversdóttir, 3. þm. Reykv. n.,

Drífa Hjartardóttir, 2. þm. Suðurk.,

Geir H. Haarde fjmrh.,

Jónína Bjartmarz, 6. þm. Reykv. s.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 4. þm. Suðvest.,

Sigurður Kári Kristjánsson, 10. þm. Reykv. n.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntmrh.,

Þuríður Backman, 10. þm. Norðaust.