2004-11-12 15:34:21# 131. lþ.#F 27.#1. fundur. Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum., til 15:36:26| A gert 12 16:45
[prenta uppsett í dálka] 27. fundur, 131. lþ.

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 318. mál. --- Þskj. 347.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BjarnB, DJ, DrH, GHH, GHj, GHall, GÁ, HÁs, HilmG, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjG, BjörgvS, GE, GÖg, HHj, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, PBj, RG, SigurlS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BBj, BH, EKG, EOK, EMS, GÞÞ, GÁS, GunnB, JóhS, LB, MS, MÁ, SF, SP, ÖJ) fjarstaddir.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.