2004-11-13 12:36:04# 131. lþ.#F 29.#1. fundur. Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum., til 12:49:36| A gert 13 13:14
[prenta uppsett í dálka] 29. fundur, 131. lþ.

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 318. mál. --- Þskj. 352.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:49]

[12:36]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[12:38]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:40]

Magnús Þór Hafsteinsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 28:21 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GHH, GHj, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, SI, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, PHB, SAÞ, SKK, SF, StB, VS, ÞKG, HilmG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BjarnB, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, JBjart.
nei:
PBj, GÁS, GÖg, SigurlS, HHj, GE, JóhS, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, RG, SigurjÞ, ÞSveinb, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH.

14 þm. (EMS, GÞÞ, JBjarn, JGunn, LB, MS, MÁ, SP, BjG, ÞBack, ÁRJ, BJJ, BBj, EOK) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:44]

Hjálmar Árnason: