2004-11-26 10:33:38# 131. lþ.#F 40.#1. fundur. Fjárlög 2005., til 11:44:58| A gert 26 15:16
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 131. lþ.

Fjárlög 2005, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 420, 438 og 439, brtt. 421, 422, 423, 424, 425, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 468 og 469.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:40]

[10:34]

Einar Már Sigurðarson (um atkvæðagreiðslu):


[10:36]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[10:39]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 448,1 kölluð aftur.

Brtt. 443 felld með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:41]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 442 felld með 29:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, GAK, GÁS*, JBjarn, KolH, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 425 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:43]

Guðlaugur Þór Þórðarson:


Brtt. 421,1.a--b samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI*, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH*, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÞBack*, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BjörgvS, EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja já.]

Brtt. 448,2 felld með 29:27 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

7 þm. (EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:45]

Einar Már Sigurðarson:


Brtt. 421,1.c--d og 2 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GHall, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,3 kölluð aftur.

Brtt. 445,1 kölluð aftur.

Brtt. 421,3 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, EOK, GHall, GÖrl, JBjarn, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 445,2--3 kölluð aftur.

Brtt. 421,4 og sérstök yfirlit 1--2 samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.
nei:
MÞH.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 458 kölluð aftur.

Brtt. 446 kölluð aftur.

Brtt. 421,5--9 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, EOK, GAK, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, StB) fjarstaddir.

Brtt. 451,1 felld með 30:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:48]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 421,10--11 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 451,2 felld með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BJJ, EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:51]

Álfheiður Ingadóttir:


Brtt. 421,12--13 og sérstök yfirlit 3--5 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, StB) fjarstaddir.

Brtt. 449 felld með 30:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,14--15.a--b samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 469 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, PHB, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:53]

Gunnar Birgisson:


Brtt. 421,15.c--d, 16--17 og sérstök yfirlit 6--9 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

16 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (AKG, EKG, EOK, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 444 felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, GAK, JBjarn, KJúl, KolH, MÞH, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MF, MÁ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, EOK, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:55]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 421,18--19 og sérstök yfirlit 10--12 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÞBack*, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁI, EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 421,20 samþ. með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.
nei:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, MÞH, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:58]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 450,1 kölluð aftur.

Brtt. 448,4 kölluð aftur.

Brtt. 421,21.a samþ. með 31:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart*, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

3 þm. (GAK, MÞH, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KolH**, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

[**Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:00]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 421,21.b og 22 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, EKG, GÞÞ, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,5 felld með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

2 þm. (JBjarn, SJS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁI, EKG, GÖrl, JóhS, KolH, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,23 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁI, EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÁ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 441,1 felld með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GHj, GÖrl, KHG, KLM, PHB, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:03]

Álfheiður Ingadóttir:


Brtt. 421,24 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 441,2 felld með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,25, sérstök yfirlit 13 (liðir 1--2), samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, VF) fjarstaddir.

Brtt. 421,25, sérstök yfirlit 13 (liðir 3--4), samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,25, sérstök yfirlit 13 (liðir 5--15), og 26--28 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁMM, BH, EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 456,1--2 felld með 29:4 atkv. og sögðu

 já:
EOK, JBjarn, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁI, EKG, GÞÞ, GÖrl, KolH, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:08]

Þuríður Backman:


Brtt. 421,29 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖg, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 456,3 felld með 31:3 atkv. og sögðu

 já:
JBjarn, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, KolH, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,30 samþ. með 32:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, SAÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.
nei:
PHB.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SKK, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,31 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 468 (við brtt. 421, sérstök yfirlit 15) samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421, sérstök yfirlit 15, svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,32--33 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,6 kölluð aftur.

Brtt. 450,2 kölluð aftur.

Brtt. 421,34 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, HHj, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,35 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BJJ, EKG, GÁ, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,36 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,7 felld með 31:26 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:13]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 421,37 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BjörgvS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,38--40 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,8--9 felld með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

10 þm. (AKG, BjörgvS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, MÞH, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,41 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BjörgvS, EKG, GÖrl, JBjart, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 447 kölluð aftur.

Brtt. 421,42 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,10 felld með 31:27 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:17]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 421,43--44 og sérstök yfirlit 16--17 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, JóhS, KJúl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 440,1 kölluð aftur.

Brtt. 421,45--46 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KJúl, KHG, KLM, LB, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,11 felld með 31:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

8 þm. (EKG, GÖrl, KJúl, KHG, KLM, LB, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 455,1 felld með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:19]

Þuríður Backman:


Brtt. 421,47 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ArnbS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 452,1 (við brtt. 421,48) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

27 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,48, svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KolH, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,49--50.a og sérstök yfirlit 18 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,12 felld með 31:27 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

5 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:23]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 421,50.b samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖg, GÖrl, KHG, KLM, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,50.c--e og sérstök yfirlit 19 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, MF, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 455,2 felld með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,51 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,52 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, MÞH, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 455,3 felld með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb) greiddi ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:27]

Þuríður Backman:


Brtt. 454,1--2 felld með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, GAK, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:28]

Jón Bjarnason:


Brtt. 455,4 kölluð aftur.

Brtt. 448,13 kölluð aftur.

Brtt. 421,53 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

23 þm. (AKG, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁÓÁ, EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÁ, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 440,2 kölluð aftur.

Brtt. 421,54 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

9 þm. (AKG, ÁMM, EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 440,3 kölluð aftur.

Brtt. 421,55 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

22 þm. (ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, MÞH, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,14 felld með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

9 þm. (ÁMM, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 421,56--59 og sérstök yfirlit 20--22 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 453 kölluð aftur.

Brtt. 421,60--66 og sérstök yfirlit 23 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BH, EKG, GÖrl, KolH, KHG, KLM, MÞH, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 448,15 felld með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

9 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, PHB, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:33]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


Brtt. 421,67 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRJ, EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,16 kölluð aftur.

Brtt. 421,68.a samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 452,2 (við brtt. 421, sérstök yfirlit 24) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 421,68.b og sérstök yfirlit 24, svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÞBack*, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 421,69--74 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

17 þm. (AKG, ÁÓÁ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, MF, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Sundurliðun 2 (fjármál ríkisaðila í A-hluta), svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

23 þm. (AKG, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁÓÁ, BH, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Sundurliðun 3 (fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖg, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 422 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GÖrl, JBjarn, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Sundurliðun 4 (fjármál lánastofnana í C-hluta), svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, MÞH, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

2.--4. gr., svo breyttar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 423 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁI, EKG, GÖrl, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GunnB, GÖrl, KHG, KLM, LB, MÞH, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,17 (nýr liður) kölluð aftur.

Brtt. 424,1--2 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 424,3 (liður 4.60) samþ. með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.
nei:
ÁI, JBjarn, KolH, SJS, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (EKG, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:41]

Jón Bjarnason:


Brtt. 424,3 (liðir 4.61--4.62) og 4 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

24 þm. (AKG, ÁI, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁÓÁ, BH, EKG, GÁ, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Brtt. 448,17 (nýir liðir) kölluð aftur.

Brtt. 424,5 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, SæS, VS, ÞKG, ÞES, ÞBack.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (EKG, GÁ, GÖrl, KHG, KLM, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SæS, VS, ÞKG, ÞES.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁI, EKG, GAK, GÁ, GÖrl, JóhS, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, StB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.