Útbýting 131. þingi, 40. fundi 2004-11-26 16:12:41, gert 27 8:32

Aukatekjur ríkissjóðs, 375. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 460.

Bifreiðagjald, 377. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 462.

Forgangur í framhaldsskóla, 380. mál, fsp. AKG og MÁ, þskj. 465.

Málefni aldraðra, 85. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 479; brtt. ÁRJ o.fl., þskj. 480.

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 387. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 481.