2004-12-02 13:42:42# 131. lþ.#F 46.#2. fundur. Málefni aldraðra., til 13:45:11| A gert 2 16:18
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 131. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 85. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 85, nál. 479, brtt. 480.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:44]

Brtt. 480 felld með 26:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁI, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÞH, MÁ, SJS, StP, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, StB, SæS, VS.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, EOK, GunnB, HHj, JBjart, KJúl, LB, MF, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:43]

Þuríður Backman:


1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.