2004-12-02 13:45:12# 131. lþ.#F 46.#3. fundur. Bifreiðagjald., til 13:45:47| A gert 8 16:19
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 131. lþ.

Bifreiðagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 377. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 462.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁI, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SJS, StP, StB, SæS, VF, VS, ÞBack.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, EOK, GÖg, GunnB, HHj, JBjart, KJúl, LB, MF, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.