2004-12-02 15:16:54# 131. lþ.#F 47.#1. fundur. Húsnæðismál., til 15:25:06| A gert 3 8:12
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 131. lþ.

Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 220. mál (hámark lánshlutfalls). --- Þskj. 517.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:24]

[15:17]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:19]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:21]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[15:23]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁI, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SJS, StB, SæS, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

18 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BH, EOK, GÁS, GÖg, GunnB, HHj, JBjart, KJúl, LB, MF, SF, SP, StP, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:23]

Birkir J. Jónsson: