2004-12-09 17:34:35# 131. lþ.#F 54.#4. fundur. Háskóli Íslands., til 17:52:30| A gert 9 18:16
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 131. lþ.

Háskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 394, nál. 575 og 592.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:51]

[17:34]

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[17:36]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[17:37]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[17:38]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[17:40]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 575 (ný 1. gr.) samþ. með 30:26 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, KF, ÁMöl, DrH, HBl.
nei:
EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, JFM, BjörgvS, BH.

2 þm. (KHG, DJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (MÞH, MF, StP, VS, EKG) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:44]

Katrín Júlíusdóttir:


[17:46]

Steingrímur J. Sigfússon:


[17:48]

Ágúst Ólafur Ágústsson:


[17:49]

Björgvin G. Sigurðsson:


2. gr. samþ. með 30:26 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (DJ, KHG) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, MÞH, MF, StP, VS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52:2 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, ÍGP, JFM, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
SJS, ÖS.

2 þm. (JBjarn, KHG) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DJ, EKG, KolH, MÞH, MF, StP, VS) fjarstaddir.