2004-12-09 17:52:33# 131. lþ.#F 54.#5. fundur. Kennaraháskóli Íslands., til 17:53:51| A gert 10 8:21
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 131. lþ.

Kennaraháskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 349. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 395, nál. 576 og 593.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:52]

Brtt. í nál. 576 (ný 1. gr.) samþ. með 30:25 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (DJ, KHG) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EKG, JóhS, MÞH, MF, StP, VS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 30:26 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DrH, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (DJ, KHG) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EKG, MÞH, MF, StP, VS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48:7 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, ÍGP, JFM, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KLM, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
GAK, JóhS, KJúl, KolH, SJS, ÖJ, ÖS.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁÓÁ, EKG, LB, MÞH, MF, StP, VS) fjarstaddir.