2004-12-09 17:57:39# 131. lþ.#F 54.#14. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 17:59:42| A gert 27 8:13
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 131. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 320. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 603.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:59]

[17:58]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (EKG, ÍGP, MÞH, MF, StP, StB, VS) fjarstaddir.