2004-12-10 10:03:44# 131. lþ.#F 55.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 11:07:34| A gert 10 13:31
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 131. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 400, nál. 591, 608 og 609, brtt. 598 og 614.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:38]

[10:04]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (um atkvæðagreiðslu):


[10:05]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:08]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (um atkvæðagreiðslu):


[10:11]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[10:14]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:15]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:18]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 30 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, KF, DJ, ÁMöl, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG, HBl.

25 þm. (ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, JFM, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, StP, SJS, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÞBack, EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS) fjarstaddir.

13 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:20]

Sjávarútvegsráðherra (Árni M. Mathiesen):


[10:21]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[10:23]

Guðlaugur Þór Þórðarson:


[10:24]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[10:25]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):


[10:27]

Jóhann Ársælsson:


[10:28]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[10:30]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[10:31]

Lúðvík Bergvinsson:


[10:33]

Pétur H. Blöndal:


[10:34]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[10:35]

Siv Friðleifsdóttir:


[10:36]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 30:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GAK, GÖrl, StP) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:38]

Jóhanna Sigurðardóttir:


3.--7. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

8. gr., a-liður, samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
GAK, JBjarn, KolH, SJS, StP, ÖJ.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÁ, RG, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:40]

Steingrímur J. Sigfússon:


[10:41]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[10:42]

Drífa Hjartardóttir:


[10:43]

Pétur H. Blöndal:


[10:44]

Guðlaugur Þór Þórðarson:


8. gr., b-liður, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StP, ÞKG.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

9. gr., a-liður, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StP, StB, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:45]

Jóhanna Sigurðardóttir:


9. gr., b--c-liðir, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, EMS, GHj, HÁs, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

9. gr., d-liður, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StP, StB, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 614,1 felld með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:47]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[10:48]

Birkir J. Jónsson:


[10:49]

Steingrímur J. Sigfússon:


10. gr., a--c-liðir, samþ. með 54 shlj. atkv.

10. gr., d-liður, samþ. með 29:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

10 þm. (EKG, GHj, HBl, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:51]

Jóhanna Sigurðardóttir:


10. gr., e--f-liðir, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StP, StB, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

11.--23. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

24. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

25. gr., a-liður, samþ. með 55 shlj. atkv.

25. gr., b-liður, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

26.--28. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

29. gr., a-liður, samþ. með 54 shlj. atkv.

29. gr., b-liður, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, GÁS, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

30. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EKG, GHj, GÁS, JÁ, KJúl, KHG, MÞH, MF, PHB, VS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:54]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 598,1 (orðin ,,Ákvæði 82.``) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 598,1 (orðin ,,og 83.``) samþ. með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GÖrl) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 598,1 (niðurlag málsgr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

31. gr., 1. mgr. a-liðar, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

31. gr., 2. mgr. a-liðar og b-liður, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StP, StB, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

31. gr., c-liður, samþ. með 55 shlj. atkv.

31. gr., d-liður, samþ. með 30:25 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

32.--37. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 598,2 (ný 38. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, SJS, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 598,3 (ný 39. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

40.--44. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

45. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, ÍGP, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, StP, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GÖrl, LB) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

46.--47. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 598,4 (ný 48. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

49.--63. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,5 (ný 64. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

65.--101. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,6 (ný 102. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

103.--136. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, EKG, GHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,7 (tveir nýir kaflar, verða 137.--138. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

137.--144. gr. (verða 139.--146. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EKG, GHj, GÁ, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 614,2 kölluð aftur.

Brtt. 598,8 (nýr kafli, verður 147. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (EKG, GHj, HÁs, JóhS, JBjarn, KJúl, KHG, MÞH, MF, RG, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 614,3.a kom ekki til atkv.

Brtt. 614,3.b kölluð aftur.

Brtt. 598,9 (nýjar 1.--6. mgr. 145. gr. er verður 148. gr.) samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JGunn, KolH, KLM, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, EKG, GHj, JóhS, JBjarn, KJúl, KHG, LB, MÞH, MF, PHB, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,9 (ný 7. mgr. 145. gr. er verður 148. gr.) samþ. með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,9 (ný 8. mgr. 145. gr. er verður 148. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 598,9 (nýjar 9.--10. mgr. 145. gr. er verður 148. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 598,9 (ný 11. mgr. 145. gr. er verður 148. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG.

25 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.